موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مدیریتی و جانشین پروری

سازمان ها و شرکت ها

مدیریتی و جانشین پروری

ردیف نام دوره
1 مدیریت اجرایی
2 مدیریت و برنامه ریزی هلدینگ
3 ویژه مدیرعامل و هیات مدیره حرفه ای
4 مدیریت فرهنگ سازمانی
5 مدیریت استراتژیک حرفه ای
6 مهارتهای مدیریتی و رهبری
7 گسترش مهارتهای ارتباطی، انگیزش و روابط انسانی
8 مدیریت اسناد و بایگانی
9 ارتباط موثر مبتنی بر مفاهیم هوش هیجانی
10 مدیریت جامع استراتژیک
11 مهارتهای یادگیری برای رهبران
12 مدیریت یادگیری و توسعه در دنیای مدرن کسب و کار
13 معماری سازمانی با محوریت استراتژی و فرایندگرایی
14 مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی
15 آداب تشریفات کسب و کار برای مدیران
16 تفکر سیستمی
17 رفتارشناسی و ارتباطات پویا(DISK)
18 سبک مهارتهای فردی و رفتاری
19 مدیریت زمان
20 مدیریت استرس
21 مدیریت عمومی
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X