موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

بازرسی

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               آشنايي با قانون ديوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدي  آن                                       12     
                                                  
 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي                   4          
3                                                  
قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارائي‏هاي سرمايه­اي                         4          
                                                  
قانون مدني                                                              16        
5                              
قوانين مالي شرکت‏هاي دولتي                                    
8     
6                              
اصول نظارت و كنترل                                                      12     
7                              
آشنايي با قانون محاسبات عمومي                                          20     
8                              
درآمدها و انواع آن                                             
16        
9                               
نظارت و كنترل در نظام اداري                                     
8     
10                              
حسابرسي (1)                                               
24    
11                              
حسابرسي (2)                                               
24    
12                              
مصاحبه در حسابرسي عملياتي                                         
24    
13                               قانون تجارت                                                             12     
14                              
حسابداري دولتي اعتبارات تملک دارئيهاي سرمايه­اي                  
12     
15                              
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت                                              6      
16                               قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه                                             8     
17                               مقررات اعتبارات اسنادي                                                        6     
18                               آئين ­نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ‏ها                                              8     
19                               قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت                                          6     
20                                قانون تجميع عوارض                                                        6     
21                                قانون ماليات­هاي مستقيم                                                         16    
22                               قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت                            8     
23                               اصول بازرسي                                                                6     
24                                نظام رسيدگي به تخلفات اداري                                                    12     
25                                آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور                                    12     
26                                قانون ماليات بر ارزش افزوده                                                 16    
27                                تنظيم قراردادها                                                              8     
28                                گزارش‌نویسی در بازرسی(021-94)                                          6     
29                                اصول و مبانی نظارت و بازرسی(022-94)                          6     
30                                اخلاق حرفه‌ای در بازرسی(023-94)                                   6     
31                               اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد(024-94)                             8     
32                               آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد(025-94)                                            10     
 


سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X