موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

مسول خدمات اداری

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                               سيستم دبيرخانه و بايگاني مكانيزه (اتوماسيون اداري)            12     
                                                   کاربرد آمار در امور اداري                                 30     
3                                                   خلاصه سازي مکاتبات و نوشته ­هاي اداري                                   12          
                                                   قوانين و مقررات اداري و استخدامي                                12        
5                                              مباني مديريت اسناد                                    24     
6                               مديريت جلسات اداري                                     8     
7                                امور نقليه                      12     
8                               گزارش نويسي در امور اداري                         12        
9                                  رفاه كاركنان و شرايط فيزيكي محيط كار             8     
10                               ارتباطات سازماني                              12    
11                                      قانون کار و تأمين اجتماعي                                    12    
12                                             بهداشت عمومي در محيط کار                             8    
13                                         برنامه ­ريزي و کنترل امور خدمات                                12     
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X