موسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعهموسسه راهبران توسعه

کارشناس و کاردان حقوقي

ردیف                                                 نام دوره                                                                                      تعداد ساعت   
1                                                         حقوق اداری                                                      
12          
2                                                         تنقیح قوانین و مقررات                                                  8          
3                                                       حقوق اموال و مالکیت(مالکیت و حق‌های مالی)                              12         
4                                                       حقوق بین‌الملل                                                       16        
5                                                     حقوق تجارت کاربردی                                                  12          
6                                                        حقوق پیمان                                                        16          
7                                                           علم قانونگذاری و تفسیر حقوق(وضع و تفسیر قوانین)                          12          
8                                                       قوانين و مقررات معاملات دولتي 1 «کليات و قانون برگزاري مناقصات»              8          
9                                                        قوانين و مقررات معاملات دولتي 2 «مقررات کيفري ناظر بر معاملات دولتي»     6         
10                                                       قوانين و مقررات معاملات دولتي 3 « تضمينات در معاملات دولتي »           6        
11                                                      قوانين و مقررات اموال دولتي 1 « اموال منقول و غير منقول دولتي »          8       
12                                                        قوانين و مقررات اموال دولتي 2 «جرايم عليه اموال دولتي »               6         
  13                                                     قوانين و مقررات اموال دولتي 3 «داوري و صلح اموال عمومي و دولتي»        6         
  14                                                     حل و فصل اختلافات حقوقي دستگاه ‏هاي اجرايي با يکديگر             8        
  15                                                     آشنايي با قانون کار                                               8        
  16                                                             حقوق تأمين اجتماعي 1 «بيمه اجباري تأمين اجتماعي»                 6        
  17                                                     حقوق تأمين اجتماعي 2 «بيمه حرف و مشاغل آزاد»                     2         
  18                                                     حقوق تأمين اجتماعي 3 «بيمه­ اي مکمل»                          3         
  19                                                     حقوق تأمين اجتماعي 4 «بيمه خدمات درماني»                         4         
  20                                                     حقوق تأمين اجتماعي 5 «قوانين و مقررات بازنشستگي کشوري»              8         
  21                                                     حقوق تأمين اجتماعي 6 «بيمه بيکاري»                          2         
  22                                                     سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (1)                         8
  23                                                     سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (2)                         8         
  24                                                    سياست‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (3)                         8       
  25                                                           اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه ­ريزي و بودجه­ريزي کشور             8         
  26                                                     قانون بودجه سالانه                                           8         
  27                                                     قوانين و مقررات استخدام کشوري                              12       
  28                                                     قراردادهاي بين­ المللي ـ قراردادهاي سرمايه ­گذاري بين­ المللي                    6        
  29                                                     حقوق مالياتي 1 « ماليات‏هاي مستقيم »                              10         
  30                                                     حقوق مالياتي 2 «ماليات‏هاي غيرمستقيم و عوارض»                       8         
  31                                                     حقوق مالياتي 3 «اجرائيات مالياتي و حل اختلاف»                        6        
  32                                                     ديوان داوري ايران و آمريکا « بيانيه الجزاير»                       6         
  33                                                     اصول و ضوابط تنظيم، الحاق و تصويب توافق­نامه­ها و کنوانسيون‏هاي بين­المللي              8         
  34                                                    

حقوق محيط زيست (کنوانسيون‏هاي محيط زيست، محيط زيست طبيعي، رژيم­هاي حقوقي حاکم بر مناطق چهارگانه، محيط زيست انساني آلودگي­ها و …)                                             

18         
  35                                                     حقوق تعاون                                                   6         
     
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X