آموزش وتوسعه منابع انساني:

1- مشاوره و مديريت برنامه ها و پروژه‌هاي آموزش وتوسعه منابع انساني در سازمانها

 

2- طراحي سيستم جامع آموزش منابع انساني بر مبناي ايزو 10015 ،مدل سيستمي ونظام آموزش كاركنان دولت

3- نيازسنجي آموزشي برمبناي تحليل360  درجه ،مدل DACUM وديگر مدلها

4- طراحي وتدوين دوره هاي آموزشي استاندارد مشاغل همراه با سرفصل هاي كاربردي روز

5- طراحي وتهيه  نظام نامه‌هاي اجرايي فرآيند آموزش منابع انساني

6- طراحي سيستم ارزشيابي وسنجش اثربخشي دوره‌هاي آموزشي

 

7- مشاوره در طراحي سيستمها و نرم افزار هاي مديريت آموزش وكاربرد فن آوري اطلاعات در آموزش وتوسعه منابع انساني

سوابق کاری ما (2)