سازماندهی(چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی)

نام دوره آموزشی : سازماندهی(چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی)

نحوه برگزاری دوره آموزشی: حضوری

سرفصل مطالب:

  • تعاریف، عناصر، مفاهیم و فرآیند سازماندهی
  • سازمان های رسمی و غیررسمی
  • سازماندهی و ضرورت تغییر
  • فرآیند سازماندهی رسمی
  • سازماندهی و طراحی سازمان
  • هماهنگی و نقش آن در سازماندهی
  • الگوهای جدید سازماندهی

 

سازمان متقاضی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

You can download all products in following categories.

سوابق کاری ما (2)