برنامه ریزی در دستگاه های دولتی

نام دوره آموزشی : برنامه ریزی در دستگاه های دولتی

نحوه برگزاری دوره آموزشی: حضوری

سازمان متقاضی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

You can download all products in following categories.

سوابق کاری ما (2)