جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن


عنوان دوره : جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن

 نوع دوره : فرهنگی اجتماعی

ميزان ساعت : 6 ساعت

سوابق کاری ما (2)